La Universitat de València oferirà un 48% de les classes en valencià

El Pla d’Increment de la Docència en Valencià vigent indica que cada any s’ha d’augmentar l’oferta fins a aconseguir el 50% en 2022

per Universitat de València

Llengua

La Universitat de València oferirà, com a mínim, un 48% de les classes en valencià durant el curs 2020/2021, segons els criteris per a l’elaboració de l’Oferta de Curs Acadèmic (OCA) aprovats pel Consell de Govern. El Pla d’Increment de la Docència en Valencià vigent indica que cada any s’ha d’augmentar l’oferta fins a aconseguir el 50% en 2022.

Segons el document aprovat, el nombre d’hores ofertes com de docència en valencià en cada titulació no pot ser inferior al 48% sobre el total no impartit en una llengua estrangera; i sempre que d’una assignatura se n’oferisca més d’un grup, en llengua no estrangera, almenys un ha de ser en valencià. En les titulacions on només hi haja un grup, almenys un 48% de la docència que no s’impartisca en una llengua estrangera s’ha d’oferir en valencià. El grup s’ha d’oferir com a bilingüe valencià/castellà, amb l'especificació de l'idioma en què s'imparteix cada assignatura i subgrup.

A fi de garantir la competència acadèmica en les dues llengües oficials i en un idioma estranger dels graduats i de les graduades, se substituiran progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües valencià/castellà i valencià/castellà/llengua estrangera. En aquest sentit, quan en un curs d’una titulació hi haja un nombre imparell d’agrupacions horàries, una d’elles pot ser plurilingüe, amb un percentatge de valencià que assegure que l’oferta global de docència en valencià en la titulació no siga inferior al 48% sobre el total no impartit en una llengua estrangera.

Universitat de València